Kommunpolitiskt Partiprogram Stadsmiljö, gator och parker

Stadsmiljö, gator och parker

Stadsmiljö, gator och parker

En viktig prioritering är att gator och cykelvägar underhålls och repareras under alla årstider, för att minska risken för olyckor. Vi behöver ha bättre tillgänglighet för funktionshindrade på vintertid. Parkeringar ska finnas lättillgängliga och underlätta för handel och möten mellan människor. Parker och planteringar ska fortsatt underhållas, vi ser gärna att antalet parker ökas samt att infarterna till Borlänge görs trevligare. Vi vill ha en trivsam och välkomnande miljö.

Borlänges medborgare ska ha möjlighet att ha ett större inflytande och insyn i kommunens beslut. Dialogen med befolkningen måste bli bättre bland annat med en tidig dialog om byggnationer för att minska överklagningar.