Kommunpolitiskt Partiprogram Gymnasie- och arbetsmarknadsenhet (AME)

Gymnasie- och arbetsmarknadsenhet (AME)

Gymnasie- och arbetsmarknadsenhet (AME)

Gymnasie- och vuxenutbildningen som är riktad mot högre studier ska hålla en hög kvalitet där lärarna bör ha ämnesinriktade akademiska studier. Detta är en förutsättning för att kommunen och i förlängningen Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Yrkesutbildningarna ska i första hand ha yrkeserfarna utbildare, gärna med pedagogisk utbildning. Vi ska ge möjlighet till fortsättning på yrkeshögskola för de som inte har behörighet till högskolan. Den ska vara inriktad mot arbetsmarknadens behov och genomföras i samverkan med företag som kan bidra med lärlingsplatser och praktik.

SFI har inte fungerat tillräckligt bra. Med endast tre timmar per dag har för många trillat “mellan maskorna i ett för glest nät”. Många elever klarar sig inte på de kunskaper de får. Vi behöver ta fram metoder med praktiskt arbete för att språkinlärning. Nyckeln in i samhället är att behärska språket.

AMEs verksamhet bör syfta till att: genom insatser i samverkan med företag skapa ett närmande till den ordinarie arbetsmarknaden.

Ett flexibelt tänkande där vi snabbt kan ställa om och möta förändringar i samhället är en förutsättning att hitta utbildningsvägar till nya och etablerade yrken.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden särskilda prioriteringar

  • Arbetsmiljön inom gymnasieskolan måste ses över, både för lärare och elever.
  • Integration, där ett riktigt arbete är viktigast.
  • Alla insatser ska syfta till att deltagarna når ut till den privata arbetsmarknaden.
  • Samhällstjänster och beredskap ska erbjudas efter förmåga, dessa arbeten ska vara inriktade på service i kommunen varvat med kompletterande studier så att individer stärks inför kommande yrkesliv