Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnad

Vi vill göra det lättare att bygga bostäder, både för privatpersoner och för byggföretag. Vi ska möjliggöra bostäder där medborgarna vill bo. Tidig dialog med närboende ska minska antalet överklagningar. Vid planering av större nybyggnationer ska närliggande mark- och fastighetsägare tillfrågas för synpunkter innan planarbetet påbörjas. De bör även vara delaktiga genom hela processen. Kommunen behöver bli bättre på att informera i tid och äganderätten ska respekteras.

Vi behöver förenkla och effektivisera handläggning av planer och bygglov, hjälp bör tas in för att skapa ett hållbart koncept för ett snabbare och billigare planarbete. Vid planering av kommunala verksamhetsfastigheter ska det alltid finnas alternativa placeringar som utreds parallellt för att inte stoppa processen vid eventuella överklagningar. Borlänge ska inte ha andra regler än PBL.

Samhällsbyggnadsnämnden särskilda prioriteringar

  • Snabba upp bygglovsprocessen, 6 veckor i Falun, 1 år i Borlänge
  • Terrasshus på berget ner mot Ösjön utanför Uvbergsviken – dialog med mark- och villaägare.
  • Sätt fart med byggnationer på Oberget, Solåkern och vid Tomnäs skola, en bro över järnvägen på befintliga brofundament kan byggas. I samarbetet med Falun ska vi växa mot Faluhållet.
  • Planera bussar så att de ansluter större arbetsplatser vid lämpliga tider och verka för en busshållsplats i Ornäs för Falubussen.