Kommunpolitiskt Partiprogram Partiprogram NF 2022

Partiprogram NF 2022

Partiprogram NF 2022

NyFramtid är ett parti som verkar på kommunal nivå i Dalarna

NyFramtid är ett parti med fokus på sakfrågor och att det politiska arbetet ska verka för ett fungerande samhälle. Vi har under många år sett hur det statliga, regionala och kommunala uppdraget för medborgarna i allt mindre omfattning ger den samhällsservice som medborgarna kan förvänta sig i förhållande till skattetrycket.

Det politiska arbetet i NyFramtid utgår från var och ens vilja och möjlighet att engagera sig. Det politiska engagemanget tar sig olika uttryck, vi vill främja kreativa och nya initiativ för ett framtida Sverige där skolans förmåga att se eleverna så alla får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Politiken ska ge förutsättningar för människors livsval och inte begränsa möjligheter att välja den framtid var och en strävar efter.

För att vi som människor ska kunna välja fritt behöver samhällsfunktionerna fungera och leverera – kunskap, omvårdnad, infrastruktur, beredskap och trygghet samt en tro på att ett gott liv är möjligt i en ljusare framtid.

Alla människors lika skyldigheter och rättigheter är grunden för partiet NyFramtid. Var och en ska kunna växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. Medborgarnas eget ansvar och naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas. Alla medborgare ska behandlas lika!

Vi fokuserar på att kommuner ska fungera och leverera närhet till skolor och barnomsorg där varje barn blir sett och utifrån sina förutsättningar lär sig så mycket som möjligt för att individerna ska kunna se livets valmöjligheter. Vi vill skapa en av Sveriges bästa skolor, den kommunala skolan ska vara i topp med behöriga lärare, studie- och framtidstro.

Äldreboenden ska vara trivsamma och byggas i anslutning till området/byn där man bott i hela sitt liv.

Arbetsmiljön för kommunens medarbetare ska vara prioriterad och sjukskrivningar ska förebyggas med friskvård och bra hjälpmedel för att undvika skador.

Fungerande infrastruktur med bra kommunikationer, utvecklad miljöteknisk avfallshantering och satsning på solenergi samt effektivisering av vattenenergin.

Kommunen ska verka för och serva medborgarna, ha en nära dialog där kommunens företrädare lyssnar och möter medborgarna för att skapa en väl förankrad verksamhet, utveckling för en ny framtid med en hållbar varsamhet om det som tidigare generationer har byggt upp.

En beredskap där kommunen prioriterar närodlad och svenskodlad mat, överlevnadsträning och möjligheter till egen odling etc.

Kommunens verksamhetsområden

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens har ett övergripande ansvar och uppsynsplikt över kommunens samtliga verksamheter.

Kommunstyrelsens särskilda prioriteringar

 • Möjliggöra för fler arbetsplatser och arbetstillfällen.
 • Det ska vara lätt att etablera företag.
 • Säkerställa en beredskap på flera plan som ger tillit och framtidstro.
 • Ta ansvar och ifrågasätta varje utgift, för att vi är varsamma om våra skattepengar.
 • Fungerande samhällstjänster med mindre byråkrati.
 • Fungerande infrastruktur, det ska vara lätt att ta sig fram med olika färdmedel.

Omsorg

Vi ska leva hela livet. NyFramtid vill verka för att vi får leva ett bra liv hela livet ifrån ung till gammal.

Varje stödinsats ifrån kommunen ska ta hänsyn till dina personliga omvårdnadsbehov och stödinsatserna avpassas efter dessa. Du som individ ska ha inflytande över dina insatser. Hur de genomförs och hur de ska utformas.

Vi vill att LOV – Lagen om valfrihet, ska genomföras i kommunen. Vi vill att individen ska få välja hur de skall ha sin vardag. Möjligheten att välja ska gälla hela livet.

Inget digitalt utanförskap – samhällsstödet skall fungera för alla åldrar.

En äldrevårdscentral – en samlingsplats för alla de områden som kan beröra de äldres vård samlat på ett ställe. Exempelvis hörcentral, ögonmottagning, geriatrik och allmänläkare. En central kan ge bättre vård, med en samlad expertis på samma ställe. Centralen ska även ha en bra kommunikation mellan den kommunala och regionens sjukvård.

Vi behöver även få till en bra och förebyggande hälsa och friskvård. En god hälsa ger bra kvalité genom hela livet.

Kommunen behöver fler kombinerade boenden där man kan bo kvar länge. Många väljer idag att bo kvar hemma i sitt hus, för att vi saknar alternativa trivsamma, bekväma och trygga bostäder för äldre. Vi behöver ha bra boenden i våra befintliga bostadsområden, så att man kan bo kvar i närmiljö. Fler kan tänka sig att flytta om det finns tillgång till trygghetsboende med delvis stationerad hemtjänst eller flerfamiljshus i närområdet.

En vettig vardag för de som bor på våra boenden. En daglig sysselsättning, mer underhållning och bra tillgång till att få vistas ute med trädgårdsmiljöer och samvaro.

God och hemlagad mat.

Möjlighet att komma ut i samhället med till exempel trehjulingscyklar. Promenader.

Vår personal, duktiga och hängivna personer, ska ha en bra och säker arbetsmiljö. Med bra arbetstider, kunna vara delaktiga i besluten gällande sin arbetsvardag.

NyFramtid vill ta bort ”tillägg J” i kollektivavtalet. Man ska få betalt när man är på jobbet alla timmar på dygnet. Även fast man har en sovandejour.

Omsorgens särskilda prioriteringar

 • En värdig omsorg där valfriheten finns med olika former av boende som är utspridda på olika bostadsområden.
 • Varierade insatser inom äldreomsorgen med anpassade resurser.
 • LOV–Lagen om valfrihet, är våra ledord. De äldre som vill ändra boendeform skall kunna få välja mellanolika attraktiva alternativ
 • Omsorgsboenden måste ha medicinska lager anpassade efter de boende och pandemin har visat oss att kommunen behöver ha ett eget beredskapslager för medicin.

Barn och utbildning

Skolan behöver ha en omfattande förändring av arbetsmetodik. Skolan är till för att barnen ska ha en lugn och trygg arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och lärande. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas från sin nivå och utveckla sina inneboende högre kvalitativa egenskaper. Eleverna ska få möjlighet att utveckla det de är bäst på, alla kunskaper och förmågor stimuleras så att alla blir en viktig kugge i samhället. Vi bidrar alla med det vi är bäst på.

Vi behöver ha mer idrott och gymnastik, kondition, styrka och motorisk träning anpassat efter barnens ålder och fysiska utveckling. Fysisk träning stimulerar hjärnan så att det blir lättare att lära.

Den s.k. inkluderingen i skolan, där alla elever utan hänsyn till förmåga delas in i grupper efter ålder, har lett fram till exkludering och utslagning av elever samt utmattning hos lärare. Skolan behöver förändra sin syn på barnen och deras behov av kunskapsinlärning.

Elevernas behov ska vara i centrum. Elevernas kunskapsnivå och begåvning vägleder undervisningens metodik inom varje ämne, så att lärarna ges de bästa förutsättningar att undervisa och eleverna att lära. Här behöver vissa barn stimuleras mer och vissa barn ges mer tid, detta kan vara olika inom olika ämnen. Utbildade lärare kan dela in grupper efter elevernas mognad och kunskapsnivå, ta vara på erfarenheter från den gamla B-formen där flera årskullar läser tillsammans. Skoldagens indelning anpassas efter elevernas olika nivåindelade kursplaner. Detta kan innebära att vissa grupper blir stora och andra grupper blir mindre helt baserat på barnens behov. Indelningen sker efter förmåga inte efter ålder.

Fler Små lokala skolor ska finnas nära bostadsområden för de yngre barnen, vi vill behålla Halvars skola, Amsbergs skola och Kyrkskolan. Vi vill även öppna fler småskolor t ex i Idkerberget och övre Skräddarbacken, på platser där det bor många barnfamiljer.

Vårt mål för skolan är att alla elever som har förmågan ska kunna läsa och skriva efter HT åk 1, detta ska säkerställas genom pedagogiska prov i läsförståelse. Elever med särskilda behov ex dyslexi ska få särskilt stöd och träning i enskilda grupper. Kartläggning av olika funktionshinder och svårigheter ska göras tidigt, för att rätt stöd och pedagogik ska kunna hjälpa barnen att nå sin fulla potential. Arbetsmiljön i klassrummen måste prioriteras. Barn är olika, de behöver olika pedagogik för att utveckla sina talanger och nå sina fulla förmågor.

Vi har i Borlänge ett stort antal barn och ungdomar som inte kan läsa, som tar sig igenom grundskolan utan att detta uppmärksammas eller åtgärdas. Det här behöver vi omgående ta tag i och skapa särskilda lärgrupper för läs och skrivträning. Specialpedagoger ska finnas för uppdraget.

Personalen och lärarna är vår viktigaste resurs, arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras och ständigt vara i fokus.

Barn- och utbildningsnämnden särskilda prioriteringar

 • Barn ska vara trygga och utvecklas i skolan, mindre lokala skolor med färre elever för de yngre barnen.
 • Skolan ska se alla barn och ge de bästa förutsättningar för att erhålla kunskaper för fortsatta studier. Alternativ undervisning ska erbjudas efter barnens förmåga.
 • Verklig valfrihet inom skolan.
 • Mer idrott och motorisk träning, längre skoldagar med längre raster för rörelse och samvaro.
 • Läslyft i Borlänge, samla alla barn i alla årskurser som har läs och skrivsvårigheter och ge extra lektioner. Använd gärna alternativa pedagogiska metoder.
 • Fråga skolans egen personal om vad som behövs, vad vill lärarna göra för att det ska fungera bättre
 • Olika för olika skolor, småskalighet, små klasser
 • BBIC barnens behov i centrum

Socialtjänst

Vi vill att medborgarna i kommunen ska leva i en trygg miljö. Vi ska ha resurser som tidigt kan stötta barn, ungdomar, familjer och enskilda personer så att de uppmärksammas och ges adekvat hjälp. Vi måste ha en röd tråd som inte är för trög. Socialtjänsten ska ha löpande kontakter med skolan, polisen, kvinnojouren och RIA m fl. Vi ska ha olika typer av boenden för människor som behöver särskilt stöd, ingen ska behöva vara hemlös.

De som har arbetsförmåga, ska utföra motprestationer för att få försörjningsstöd (enligt Socialtjänstlag (2001:453) 4 kap. Rätten till bistånd § 4-6)

Personalen, våra socialtjänstepersoner är vår viktigaste resurs i arbetet med att möta människor i utsatta situationer. Det är ett tufft arbete varför arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras även här och ständigt vara i fokus.

Socialnämnden särskilda prioriteringar

 • Att ge stöd för människor att växa och ta sig ur svårigheter.
 • Att tidigt förebygga kriminalitet för att undvika trasiga liv.
 • Att skapa en god och utvecklande arbetsmiljö som stärker och stöttar i svåra beslut

Gymnasieutbildning och arbetsmarknadsenhet (AME)

Gymnasie- och vuxenutbildningen som är riktad mot högre studier ska hålla en hög kvalitet där lärarna bör ha ämnesinriktade akademiska studier. Detta är en förutsättning för att kommunen och i förlängningen Sverige ska kunna behålla sin konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Yrkesutbildningarna ska i första hand ha yrkeserfarna utbildare, gärna med pedagogisk utbildning. Vi ska ge möjlighet till fortsättning på yrkeshögskola för de som inte har behörighet till högskolan. Den ska vara inriktad mot arbetsmarknadens behov och genomföras i samverkan med företag som kan bidra med lärlingsplatser och praktik.

SFI har inte fungerat tillräckligt bra. Med endast tre timmar per dag har för många trillat “mellan maskorna i ett för glest nät”. Många elever klarar sig inte på de kunskaper de får. Vi behöver ta fram metoder med praktiskt arbete för att språkinlärning. Nyckeln in i samhället är att behärska språket.

AMEs verksamhet bör syfta till att: genom insatser i samverkan med företag skapa ett närmande till den ordinarie arbetsmarknaden.

Ett flexibelt tänkande där vi snabbt kan ställa om och möta förändringar i samhället är en förutsättning att hitta utbildningsvägar till nya och etablerade yrken.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden särskilda prioriteringar

 • Arbetsmiljön inom gymnasieskolan måste ses över, både för lärare och elever.
 • Integration, där ett riktigt arbete är viktigast.
 • Alla insatser ska syfta till att deltagarna når ut till den privata arbetsmarknaden.
 • Samhällstjänster och beredskap ska erbjudas efter förmåga, dessa arbeten ska vara inriktade på service i kommunen varvat med kompletterande studier så att individer stärks inför kommande yrkesliv

Kultur och fritid

En nysatsning på föreningslivet är vår väg för att skapa en enad kommun där många verksamhetstyper finns och där man på fritiden enas runt gemensamma mål. Föreningsverksamheterna är en grund för civilsamhällets utveckling och människors engagemang på sin fritid. Vi behöver värna våra ”vattenhål” och gröna oaser i Borlänge, idrotts- och kulturplatser behöver underhållas och skötas om. Att föra tillbaka ett flertal arenor till föreningsdrift gör att det blir mindre kostsamt att underhålla. Tydliga instruktioner om skötsel kan tas fram för respektive anläggning så att handhavandet har förutsättningar att lyckas. Tunets bad är det många som vill driva i form av föreningsdrift, aktuellt nu när Maserhallen ska renoveras.

För att göra det möjligt att ge ett bättre stöd till det aktiva förenings- och kulturlivet behöver ekonomiska omprioriteringar göras. Varje projekt måste vara väl underbyggt och förhandlat med inblandade parter. Vid ansökan om föreningsbidrag ska föreningens verksamhet och redovisning presenteras för nämnden. Här är föreningsdialogen samt dialogen med allmänheten viktiga parametrar. Barn- och ungdomsaktiviteter är prioriterade.

Biblioteket har en central roll för medborgarna i Borlänge. Vi vill att biblioteket ligger kvar i centrum vid Sveatorget för en levande stadskärna, där biblioteket kan utvecklas till en lugn och tyst mötesplats för studier och kunskapsinhämtning.

Människors ideella engagemang är en motor för hela samhället och det kitt som gör Borlänge till en trevlig stad. Vårt mål med kultur- och fritidssektorn är att ha och stötta ett levande och aktivt civilsamhälle i kommunen.

Kultur och fritidsnämnden särskilda prioriteringar

 • Att ge människor möjlighet att ta del av ett varierande friluftsliv med olika aktiviteter via föreningars verksamheter.
 • Ett fungerande bibliotek med studieplatser och tillgång till aktuell studielitteratur samt klassisk litteratur från alla tider– ett riktigt bibliotek.
 • Värna om områden för rekreation
 • Gör en övergripande satsning på Mellstaparken. Rusta upp och röj för utsikt över älven.
 • Gammelgården behöver underhållas och kanske utvecklas.
 • Älvängen – bygg ett scentak vid älvkanten
 • Älvrundan, sätt upp belysning för ett tryggare friluftsliv
 • Ångbåtsbryggan Mjälga – vision att bygga bryggor till vänster om ångbåtsbryggan och iordningställa en rastplats. Komplettera med fler båtplatser
 • Idrotten behöver få driva sina egna anläggningar där detta är möjligt

Samhällsbyggnad

Vi vill göra det lättare att bygga bostäder, både för privatpersoner och för byggföretag. Vi ska möjliggöra bostäder där medborgarna vill bo. Tidig dialog med närboende ska minska antalet överklagningar. Vid planering av större nybyggnationer ska närliggande mark- och fastighetsägare tillfrågas för synpunkter innan planarbetet påbörjas. De bör även vara delaktiga genom hela processen. Kommunen behöver bli bättre på att informera i tid och äganderätten ska respekteras.

Vi behöver förenkla och effektivisera handläggning av planer och bygglov, hjälp bör tas in för att skapa ett hållbart koncept för ett snabbare och billigare planarbete. Vid planering av kommunala verksamhetsfastigheter ska det alltid finnas alternativa placeringar som utreds parallellt för att inte stoppa processen vid eventuella överklagningar. Borlänge ska inte ha andra regler än PBL.

Samhällsbyggnadsnämnden särskilda prioriteringar

 • Snabba upp bygglovsprocessen, 6 veckor i Falun, 1 år i Borlänge
 • Terrasshus på berget ner mot Ösjön utanför Uvbergsviken – dialog med mark- och villaägare.
 • Sätt fart med byggnationer på Oberget, Solåkern och vid Tomnäs skola, en bro över järnvägen på befintliga brofundament kan byggas. I samarbetet med Falun ska vi växa mot Faluhållet.
 • Planera bussar så att de ansluter större arbetsplatser vid lämpliga tider och verka för en busshållsplats i Ornäs för Falubussen.

Miljö

Vårt mål är att kommunen ska genomsyras av ett klokt miljöarbete.

Kollektivtrafikens fordon ska drivas miljövänligt. En ny utredning av kollektivtrafikens stråk och transportsätt bör genomföras inom en tvåårsperiod. Träd genererar syre och binder mineraler i jorden samt minskar erosionen. Borlänge ska ha en plan för ökad trädplantering. Vi ska stimulera ökningen av insekter, humlor och bin genom att planera för mer ängs- och planteringsmark. Notera att ängsmark är inte densamma som oklippta gräsmattor sommartid. Vi vill minska hårdgjorda ytor vilket ger en ökad återföring av grundvattnet. Information om avfall och sophantering ska vara en ständigt pågående process.

Myndighetsutövandet ska präglas av information och vägledning. Det ska vara lätt att göra rätt i Borlänge.

Miljönämnden särskilda prioriteringar

 • Skapa en plan för ökad trädplantering i Borlänge.
 • Utökad information om sopsortering till hushållen.
 • Mångfald av lösningar när det gäller drivmedel på kommunens fordon
 • Borde vara billigare med ett miljöalternativ på drivmedel, verka för att detta genomförs
 • Effektivisera kollektivtrafiken, fler hållplatser, stanna i Ornäs
 • Producera egen HVO (biodiesel) i Dalarna

Stadsmiljö, gator och parker

En viktig prioritering är att gator och cykelvägar underhålls och repareras under alla årstider, för att minska risken för olyckor. Vi behöver ha bättre tillgänglighet för funktionshindrade på vintertid. Parkeringar ska finnas lättillgängliga och underlätta för handel och möten mellan människor. Parker och planteringar ska fortsatt underhållas, vi ser gärna att antalet parker ökas samt att infarterna till Borlänge görs trevligare. Vi vill ha en trivsam och välkomnande miljö.

Borlänges medborgare ska ha möjlighet att ha ett större inflytande och insyn i kommunens beslut. Dialogen med befolkningen måste bli bättre bland annat med en tidig dialog om byggnationer för att minska överklagningar.