Kommunpolitiskt Partiprogram Barn och utbildning

Barn och utbildning

Barn och utbildning

Skolan behöver ha en omfattande förändring av arbetsmetodik. Skolan är till för att barnen ska ha en lugn och trygg arbetsmiljö som stimulerar nyfikenhet och lärande. Varje elev ska ges möjlighet att utvecklas från sin nivå och utveckla sina inneboende högre kvalitativa egenskaper. Eleverna ska få möjlighet att utveckla det de är bäst på, alla kunskaper och förmågor stimuleras så att alla blir en viktig kugge i samhället. Vi bidrar alla med det vi är bäst på.

Vi behöver ha mer idrott och gymnastik, kondition, styrka och motorisk träning anpassat efter barnens ålder och fysiska utveckling. Fysisk träning stimulerar hjärnan så att det blir lättare att lära.

Den s.k. inkluderingen i skolan, där alla elever utan hänsyn till förmåga delas in i grupper efter ålder, har lett fram till exkludering och utslagning av elever samt utmattning hos lärare. Skolan behöver förändra sin syn på barnen och deras behov av kunskapsinlärning.

Elevernas behov ska vara i centrum. Elevernas kunskapsnivå och begåvning vägleder undervisningens metodik inom varje ämne, så att lärarna ges de bästa förutsättningar att undervisa och eleverna att lära. Här behöver vissa barn stimuleras mer och vissa barn ges mer tid, detta kan vara olika inom olika ämnen. Utbildade lärare kan dela in grupper efter elevernas mognad och kunskapsnivå, ta vara på erfarenheter från den gamla B-formen där flera årskullar läser tillsammans. Skoldagens indelning anpassas efter elevernas olika nivåindelade kursplaner. Detta kan innebära att vissa grupper blir stora och andra grupper blir mindre helt baserat på barnens behov. Indelningen sker efter förmåga inte efter ålder.

Fler Små lokala skolor ska finnas nära bostadsområden för de yngre barnen, vi vill behålla Halvars skola, Amsbergs skola och Kyrkskolan. Vi vill även öppna fler småskolor t ex i Idkerberget och övre Skräddarbacken, på platser där det bor många barnfamiljer.

Vårt mål för skolan är att alla elever som har förmågan ska kunna läsa och skriva efter HT åk 1, detta ska säkerställas genom pedagogiska prov i läsförståelse. Elever med särskilda behov ex dyslexi ska få särskilt stöd och träning i enskilda grupper. Kartläggning av olika funktionshinder och svårigheter ska göras tidigt, för att rätt stöd och pedagogik ska kunna hjälpa barnen att nå sin fulla potential. Arbetsmiljön i klassrummen måste prioriteras. Barn är olika, de behöver olika pedagogik för att utveckla sina talanger och nå sina fulla förmågor.

Vi har i Borlänge ett stort antal barn och ungdomar som inte kan läsa, som tar sig igenom grundskolan utan att detta uppmärksammas eller åtgärdas. Det här behöver vi omgående ta tag i och skapa särskilda lärgrupper för läs och skrivträning. Specialpedagoger ska finnas för uppdraget.

Personalen och lärarna är vår viktigaste resurs, arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras och ständigt vara i fokus.

Barn- och utbildningsnämnden särskilda prioriteringar

  • Barn ska vara trygga och utvecklas i skolan, mindre lokala skolor med färre elever för de yngre barnen.
  • Skolan ska se alla barn och ge de bästa förutsättningar för att erhålla kunskaper för fortsatta studier. Alternativ undervisning ska erbjudas efter barnens förmåga.
  • Verklig valfrihet inom skolan.
  • Mer idrott och motorisk träning, längre skoldagar med längre raster för rörelse och samvaro.
  • Läslyft i Borlänge, samla alla barn i alla årskurser som har läs och skrivsvårigheter och ge extra lektioner. Använd gärna alternativa pedagogiska metoder.
  • Fråga skolans egen personal om vad som behövs, vad vill lärarna göra för att det ska fungera bättre
  • Olika för olika skolor, småskalighet, små klasser
  • BBIC barnens behov i centrum